Kitchen + Vanity

Nova Kitchen and Vanity Measurements

Bartop

Nova Bartop Measurements

Single Roll

Nova Single Roll Measurements
Click to download Spec. Sheet
Nova Model